Love og regler

Love for Snoghøj Bådelaug 2009

Således vedtaget på Snoghøj Bådelaugs ordinære generalforsamling den 18. marts 2009

§ 1.

Navn, postadresse, hjemsted, formål og råderet:

1.1. Laugets navn er Snoghøj Bådelaug.

1.2. Dets postadresse er den valgte formands.

1.3. Laugets hjemsted er for enden af Gl. Færgevej ved LAB’s strandstykke samt den gamle havn.

1.4. Laugets formål er at have plads til så mange af Laugets medlemmer med båd som muligt samt fællesskabet omkring at have båd samt bevaring af den gamle havn i Snoghøj.

1.5. Lauget råder over 2 broer, den gamle havn, ophalested og anløbsbroen.

1.6. Broerne samt Laugets materiel står til medlemmernes rådighed i henhold til Laugets ordensreglement, der er opslået i og på klubhuset.

§ 2.

Hvem kan optages som medlemmer:

2.1. Beboere med postnummer 7000, der er aktive medlemmer og har stemmeret på generalforsamlingen.

2.2. Beboere uanset postnummer, der har stemmeret på generalforsamlingen.

Der kan optages Æresmedlemmer i Lauget

Kandidater til Æresmedlemmer, skal have udført et stykke ekstraordinært arbejde for Lauget.

Endelig beslutning om optagelse som Æresmedlemmer, afgøres af bestyrelsen og forslag til kandidater skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.

2.3. Passive der ikke har stemmeret.

2.4. Medlemmer der ved Laugets oprettelse havde plads ved de nuværende broer

2.5. Medlemskabet er privat og kan ikke sælges eller overdrages til andre.

2.6. Alle parter kan deltage i foreningens arrangementer.

§ 3.

Medlemsrettigheder og forsikringsbetingelser:

3.1. Medlemskabet giver ret til bådplads efter nedenstående regler:

De 2 broer nedenfor Snoghøjparken er forbeholdt beboere i Snoghøjområdet, defineret ved bebyggelsen syd for motorvejen, med Lillenæs i øst og Rudolf Steiner Allé i vest.

3.2. Bådelaugets bestyrelse kan tillade, at personer der er bosat udenfor Laugets primærområde, med tilladelse for ét år ad gangen, kan få lov til, mod betaling af medlemskab, at benytte ledige bådpladser.

3.3. Plads i gammel havn kan tildeles alle medlemmer, der bor i området med postnummer 7000.

3.4. De berørte bådejere betaler et specielt depositum der dækker Laugets garanti beløb på d. kr. 10.000,00.

3.5. Ophalepladsen kan benyttes af alle medlemmer der bor i området med postnummer 7000.

3.6. For alle bådpladser gælder at:

Bådstørrelsen fastsættes af bestyrelsen
(Størrelse på båd op til 21 fod = 640 cm. Sejlbåde ikke tilladt).

Bådene skal ansvarsforsikres.

Forsikringsbevis skal forevises.

Tilmeldelse til havnemesteren, der udfærdiger en navneliste.

3.7. Eventuelle klager over broanlæg eller lignende rettes til havnemesteren eller et bestyrelsesmedlem.

Klagen vil blive undersøgt og rettet hvis muligt.

§ 4.

Medlemspligt:

4.1. De medlemmer, der benytter Laugets faciliteter skal, i fornødent omfang, hjælpe med ved de opgaver der er med vedligehold – reparationer – nybygning – renholdelse – oprydning på stranden, etc. etc.

4.2. Fritagelse for dette arbejde, på grund af sygdom, arbejde eller lignende, kan kun bevilges ved henvendelse til bestyrelsen.

4.3. Medlemmer der ikke opfylder kravene i § 4, stk. 1 og 2, mister retten til at benytte Laugets faciliteter og kan af generalforsamlingen bortvises.

§ 5.

Kontingenter, gebyrer og eksklusion:

5.1. Nye aktive medlemmer betaler et indmeldelsesgebyr der fastlægges af generalforsamlingen.

5.2. Aktive og Passive betaler et årligt kontingent, der fastlægges af generalforsamlingen

5.3. Aktive med bådplads, betaler et årligt gebyr, der fastlægges af generalforsamlingen.

5.4. Aktive uden bådplads og som anvender ophalestedet, betaler et årligt gebyr, der fastlægges af generalforsamlingen.

5.5. Aktive medlemmer med bådplads, der ønsker at vinteropbevare deres både på DSB-pladsen, betaler et årligt gebyr. Gebyret vil blive reguleret, i henhold til de faktiske lejeudgifter Lauget har overfor Banestyrelsen. I det omfang der er plads, kan aktive medlemmer, af pladsformanden få anvist, et sted til opbevaring af almindelig biltrailer max 750 kg. Gebyret fastsættes af bestyrelsen.

5.6. Kontingentet skal være betalt inden 1. marts, herefter opkræves et strafgebyr på 75 kr. Rettidig indbetaling er nødvendig for at bevare stemmeret og bådplads.

Er kontingent og gebyr ikke betalt inden 1. juni, ekskluderes medlemmet.

5.7. Kontingent og gebyrer modsvares kun af medlemmernes ret til benyttelse af Laugets aktiver og giver ikke medlemmerne andel i Laugets materiel eller øvrige formue.

5.8. Ved gentagne omgåelser af henvisninger fra havnemester eller bestyrelse, kan bestyrelsen bortvise et medlem.

5.9. Bådelaugets bestyrelse skal i særlige tilfælde kunne ekskludere et medlem, hvis denne person arbejder imod Laugets interesser eller vedholdende undlader at følge de af bestyrelsen givne anvisninger.

§ 6.

Laugets ledelse:

6.1. Lauget ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen på den ordinære generalforsamling.

6.2. Formanden vælges direkte af generalforsamlingen.

6.3. Bestyrelsen konstituerer sig på de øvrige poster.

6.4. Efter tur afgår formand og 1 bestyrelsesmedlem, eller 3 bestyrelsesmedlemmer.

6.5. I tilfælde af formandens frafald, vælger den øvrige bestyrelse af deres midte en ny formand, der fungerer indtil næste ordinære generalforsamling.

6.6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede til et behørigt indkaldt møde.

6.7. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og den kan overdrage myndighed eller en del heraf til udvalg eller enkeltpersoner.

6.8. Mindst 4 medlemmer af bestyrelsen skal have båd.

6.9. Bestyrelsen udpeger en havnemester med ansvar for de daglige opgaver, med tildeling af bådplads, vedligehold af broer, oprydning etc. i henhold til Laugets reglement.

6.10. Der vælges 2 suppleanter for 2 år ad gangen.

1. suppleanten afgår på lige årstal.

2. suppleanten afgår på ulige årstal.

6.11. Der vælges 1 bilagskontrollant, som ikke må være medlem af bestyrelsen og ikke behøver at være medlem af Lauget.

6.12. Alle valg sker ved flertal. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller pr. brev, kun ved personligt fremmøde.

§ 7.

Generalforsamlingen:

7.1. Lauget indvarsler hvert år til en ordinær generalforsamling i marts måned.

Indbydelsen sker gennem nyhedsbreve, hjemmeside samt opslagstavlen på klubhuset 1 måned før.

På generalforsamlingen behandles følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning om den forgangne sæson.

3. Kassererens fremlægning af det reviderede regnskab.

4. Indkomne forslag.

5. Valg af bestyrelse i henhold til § 6.

6. Valg af suppleant i henhold til § 6.

7. Valg af bilagskontrollant i henhold til § 6.

8. Fastsættelse af gebyrer og kontingent

9. Eventuelt.

Forslag, medlemmerne ønsker at få behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før datoen for generalforsamlingen.

7.2. Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder dette nødvendigt, eller når mindst ¼ af Laugets medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom, med angivelse af punkter der ønskes behandlet.

7.3. Indvarslingen sker senest 1 måned efter begæringens modtagelse og på samme måde som ved en ordinær generalforsamling.

§ 8.

Laugets regnskabsår:

8.1. Laugets regnskabsår er fra 1/1 til 31/12 hvert år.

8.2. Udmeldelse skal ske senest den 31. december. Der er ingen kontingentrefusion ved udmeldelse før tid.

§ 9.

Ansvar:

9.1. Laugets medlemmer og bestyrelse hæfter ikke personligt for de af Lauget indgåede forpligtelser, for hvilke Lauget alene hæfter med Laugets formue.

9.2. Laugets medlemmer og bestyrelse har ingen økonomiske forpligtelser over for Lauget udover kontingentforpligtelsen.

9.3. Laugets medlemmer har ikke krav på nogen del af Laugets formue eller udbytte af nogen art.

9.4. Alt arbejde i Lauget udføres vederlagsfrit.

§ 10.

Ophævelse eller sammenslutning med et andet laug:

10.1. Beslutning om Laugets ophævelse eller sammenslutning med et andet laug, kan kun ske på en generalforsamling.

10.2. For vedtagelse kræves at mindst halvdelen af Laugets medlemmer er til stede og at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

10.3. Er halvdelen af medlemmerne ikke tilstede, skal der, hvis det kræves af generalforsamlingen, inden 1 måned indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, med Laugets ophævelse eller sammenslutning med et andet laug, som eneste punkt på dagsordenen.

På denne generalforsamling kan forslaget vedtages, uanset antallet af mødte medlemmer, hvis 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

10.4. Såfremt Laugets ophævelse bliver vedtaget, afgør generalforsamlingen hvad der skal ske med Laugets midler og materiel.